Top

De webwinkel is momenteel even niet bereikbaar.
Voor vragen kun je ons e-mailen

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden E-business BV
 

Identiteit van de ondernemer
 
Naam ondernemer :
 
E-business BV
HJE Wenckebachweg 150C
1114AD Amsterdam
Nederland 

Tel: 0031 20 2338630
Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 10:00 tot en met 18:00.
 
Email: info@iceolator.com

  
Artikel 1 Definities en algemene bepalingen

 1. E-business BV: statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60998431.
 2. Klant: een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, die aan E-business BV een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van Producten.
 3. Producten: Het meest omvattende begrip van een zaak of goed dat geleverd wordt door E-business BV. Hier valt zeker onder te verstaan: alle producten die gekocht zijn op een van de websites van E-business BV.
 4. De Klant kan geen rechten ontlenen aan het feit dat E-business BV deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.
 5. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van E-business BV die strekken tot de verkoop van Producten.
 6. De eventueel door de Klant gehanteerde algemene (inkoop) voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met E-business BV.
 7. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.
 8. In deze algemene voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan e-mail en gefaxte documenten.

 
Artikel 2 Aanbiedingen
 

 1. Bij de op de website van E-business BV aangeboden Producten worden Product specificaties vermeldt alsmede de prijs van het Product inclusief BTW en eventuele verzendkosten.
 2. De op de website van E-business BV aangeboden Producten bevatten een zo accuraat mogelijke en waarheidsgetrouwe omschrijving en/of afbeelding van het aangeboden Product.
 3. Indien in de omschrijvingen en/of afbeeldingen zoals beschreven in artikel 2.2 in werkelijkheid anders uitvallen maakt dat E-business BV op geen enkele wijze schadeplichtig jegens de Klant. De Klant behoudt ten alle tijden zijn recht op zijn herroepingsrecht zoals beschreven in artikel 5.1.
 4. E-business BV verschaft de Klant informatie over de te verwachte levertijd van het Product, deze termijn is slechts indicatief.

 
Artikel 3 Tot stand komen van een overeenkomst
 

 1. Een overeenkomst komt tot stand nadat de Klant via de website van E-business BV een aanbod heeft aanvaard en het verschuldigde bedrag aan E-business BV heeft doen toekomen.
 2. Nadat de Klant zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, krijgt de Klant direct een ontvangst/aankoop bevestiging van E-business BV.
 3. Zolang E-business BV geen ontvangst/aankoop bevestiging aan de Klant verstuurd kan de Klant de overeenkomst nog ontbinden.
 4. Het staat E-business BV altijd vrij om zonder opgave van redenen, niet akkoord te gaan met een door een Klant aanvaard aanbod. Indien de Klant Producten al aan E-business BV heeft betaald, dient E-business BV dit bedrag onmiddellijk na weigering terug te boeken aan de Klant.

 
Artikel 4 Levering
 

 1. Levering geschiedt in beginsel binnen zeven werkdagen, zolang de voorraad strekt.
 2. Indien het bestelde Product niet direct uit voorraad leverbaar is wordt door E-business BV een nadere levertijd opgegeven, waarbij E-business BV zal trachten altijd binnen dertig (30) dagen levering te doen geschieden. Indien deze termijn wordt overschreden komt Klant het recht toe de overeenkomst te ontbinden.
 3. Levering van Producten vindt plaats op een door de Klant te bepalen adres mits het afleveringsadres zich in Nederland bevindt. Indien de Klant een levering buiten Nederland wenst te laten plaatsvinden dient dit aan E-business BV te worden gemeld, de extra verzendkosten zullen aan de Klant worden gefactureerd. E-business BV is nimmer verplicht Producten naar een adres buiten Nederland te verzenden.

 
 
Artikel 5 Retournering van Producten & Niet goed, geld terug
 

 1. De Klant heeft na ontvangst van bestelde Producten via E-business BVveertien (14) dagen tijd om het bestelde Product zonder opgaaf van redenen aan E-business BV retour te zenden. E-business BV zal na ontvangst van het Product de factuurwaarde van het Product binnen dertig (30) dagen terug boeken naar de Klant.
 2. De Klant kan geen Producten retourneren waarvan reeds geconsumeerd is. Derhalve kan een Klant enkel Producten retourneren die ongebruikt zijn en in originele verpakking worden geretourneerd
 3. Indien Klant zijn herroepingsrecht gebruikt, zijn de verzendkosten voor rekening vande klant zelf.
 4. De Klant dient vanaf het moment van ontvangst van de Producten alle passende maatregelen te nemen om schade aan het Product en/of verpakkingen te voorkomen.
 5. Indien de Klant een beschadigd Product of een Product in een beschadigde verpakking aan E-business BV terugstuurt, is E-business BV gerechtigd de herstel kosten voor deze schade te verrekenen met het terug te boeken bedrag.
 6. De Klant kan zijn herroepingsrecht niet ten gelding brengen indien het bestelde Product: naar persoonlijke voorkeur van de Klant is vervaardigd, bederfelijk is of indien het Product binnen de overige uitzondering vallen als vermeld in artikel 7:46d lid 4 van het Burgerlijk Wetboek.

 
Artikel 6 Garantie
 

 1. Klant dient de geleverde Producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebrekkige Producten dient Klant direct na ontdekking en uiterlijke binnen 48 uur aan E-business BV te melden.
 2. Indien de in bovengenoemde artikelen vermelde rechten van reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan E-business BV zijn medegedeeld, worden de Producten geacht in goede staat te zijn ontvangen.
 3. E-business BV kan enkel garantie leveren op Producten waarvan aangenomen mag worden dat deze bij ontvangst door de Klant niet aan de daaraan te stellen eisen voldeed. Indien een Product door toedoen van de Klant gebreken vertoont, heeft de Klant geen recht op herstel, vervanging of terugboeking van het aankoopbedrag.
 4. Indien de door Klant geconstateerde gebreken aan het Product door E-business BV gegrond worden bevonden, dient de Klant E-business BV een redelijke termijn te gunnen om de overeenkomst alsnog deugdelijk na te komen.
 5. Eventuele aanspraken van Klant op zijn recht van garantie schorten overige verplichtingen van Klant voortvloeiende uit de overeenkomst niet op.

 
Artikel 7 Aansprakelijkheid
 

 1. E-business BV sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van de door E-business BV geleverde Producten, met uitzondering van situaties waarin de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de kant van E-business BV.
 2. De door E-business BV geleverde Producten dienen enkel gebruikt te worden door personen die in gezonde lichamelijk en geestelijke conditie verkeren. E-business BV kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor medische klachten die voortkomen uit het gebruik van de door E-business BV geleverde producten. Bij twijfel dient een Klant te allen tijden een arts te raadplegen over het gebruik van de door E-business BV geleverde Producten.
 3. Indien E-business BV op enige wijze aansprakelijk wordt gesteld is iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het door de Klant betaalde factuurbedrag.
 4. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van E-business BV aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan E-business BV toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
 1. E-business BV is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor de volgende schadeposten: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 2. De Klant vrijwaart E-business BV tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit - dan wel verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.

 
Artikel 8 Verplichtingen van de Klant
 

 1. In beginsel dient de Klant zich te gedragen conform hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald alsmede hetgeen dat wordt overeengekomen tussen de vertegenwoordigers van E-business BV en de Klant.
 2. Klant dient zorg te dragen dat E-business BV alle juiste gegevens in haar bezit heeft om de overeenkomst naar behoren uit te voeren.
 3. Klant dient zorg te dragen voor een normaal gebruik van de door E-business BV geleverde Producten. Wanneer Klant dit nalaat, vervalt zijn recht op garantie zoals bedoeld in artikel 6.3.

 
Artikel 9 Overmacht
 

 1. E-business BV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. E-business BV kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van dertig (30) dagen, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.

 
Artikel 10 Voorbehoud van eigendom
 

 1. De door E-business BV geleverde Producten blijven eigendom van E-business BV tot het moment dat de Klant alle verplichtingen uit de met E-business BV gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Ingeval E-business BV een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van E-business BV vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

 
Artikel 11 Prijs & Betaling
 

 1. Betaling dient te geschieden voorafgaand aan de levering.
 2. Het staat Klant vrij de wijze van betaling te kiezen zoals die worden aangeboden op de website, tenzij expliciet een andere mogelijkheid voor betaling wordt geboden door vertegenwoordigers van E-business BV.
 3. Indien Klant wenst dat betaling onder rembours plaatsvindt, zijn de daarmee extra gemoeide kosten voor rekening van de Klant.
 4. Eventuele onjuistheden in de facturatie door E-business BV, ontslaat Klant niet van zijn verplichting tot betaling van het te corrigeren bedrag.